Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse:

Medmindre andet er aftalt, leverer sælger på nedennævnte vilkår.

2. Sælgers tilbud:

Tilbud fra sælger, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køberen ikke er sælgeren i hænde inden 30 arbejdsdage fra tilbuddets dato. Alle priser er i danske kroner og excl. moms. Der tages forbehold for ændring af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art, eller forøges sælgers omkostninger på anden måde, forårsaget af købers forhold, tages der forbehold for regulering af den ved aftalen fastsatte pris. Emballering sker for købers regning, medmindre det fremgår, at dette er inkluderet i prisen. 

3. Levering:

Alle varer leveres ab fabrik (EXW, Incoterms 2020). Fragt og forsendelse fra sælgers sted sker for købers regning og risiko. Dette gælder uanset sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

4. Sælgers ydelse:

Sælgers ydelse omfatter kun de i tilbuddet specificerede dele og varer. Alle tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives eller kopieres uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje uden AutomationsVest accept.

5. Ejendomsforbehold:

Det leverede materiel forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. Køber har pligt til at holde det leverede forsikret, indtil ejendomsretten er overgået til køber.

6. Betalingsbetingelser:

Fakturabeløb betales i henhold til det beskrevne i det pågældende tilbud herfor. Ved forsinkelse med betalingen helt eller delvist tillægges der renter med 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Forsinket betaling udgør i øvrigt en sådan væsentlig misligholdelse, at sælger er berettiget til at ophæve aftalen om levering og fremsætte krav om erstatning for det tab, sælger lider. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Levering på kredit forudsætter, at køber fuldt ud kan kreditforsikres hos sælgers forsikringsselskab eller at køber inden projektstart stiller tilsvarende sikkerhed.

7. Leveringstid:

Leveringstiden fastsættes efter aftale. Såfremt intet er fastsat om leveringstiden, tilkommer det sælger at fastsætte denne. Undlader køberen, efter at leveringstiden er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er sælger berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for køberens regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er sælger berettiget til at sælge dette bedst muligt til anden side og fremsætte sit restkrav i henhold til aftalen over for køberen.

 

8. Software – programlicens:

Indgåelse af aftaler om software programlicens giver alene køberen ret til at anvende programmerne. Denne ret kan ikke overdrages til andre, og køberen har ikke ret til at kopiere programmerne til andre, med mindre at AutomationVest har givet accept til dette.